Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Ισότιμοι οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ!

O μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (σ.σ. η γνωμοδότηση αναφέρεται και σε διδακτορικούς τίτλους).Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:“Αν σύννομα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και όχι βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)”.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 του ν. 4038/2012, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφών με τα αντικείμενα που κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους είναι δυνατόν να απασχοληθούν, κατατάσσονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο βαθμό Δ’ και στο βαθμό Ε’, αντίστοιχα. Κατά τις ίδιες ως άνω διατάξεις, οι υπάλληλοι που μετά το διορισμό τους αποκτούν τους ως άνω τίτλους, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι χρόνια, για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, και δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι τίτλοι προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Η διαπίστωση της συνδρομής ή μη συνάφειας του τίτλου , κατά τα ως άνω, γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 11 του π.δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο ), όπως ισχύει, για τη κάλυψη θέσεων, κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. του άρθρου 55 του π.δ.38/2010, ως επίσης και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του π.δ.38/2010, όπως κάθε φορά ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: