Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Μπλόκο στα ύποπτα ΑΦΜ και λουκέτο σε εταιρείες με εικονικά τιμολόγια


Με το φαινόμενο των πλαστών- εικονικών τιμολογίων να παίρνει διαστάσεις επιδημίας και τις απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου να ξεκινάνε πολλές φορές εκτός συνόρων, με το στήσιμο εταιριών- "μαϊμού" και γαϊτανάκια τύπου Carousel για την κλοπή ΦΠΑ, η ΓΓΔΕ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τις διατάξεις, που δίνουν τη δυνατότητα μπλόκου σε ύποπτα ΑΦΜ.Δύο χρόνια μετά από τη ψήφιση των σχετικών διατάξεων, όσοι συναλλάσσονται ή υποτίθεται ότι συναλλάσσονται με επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές συναλλαγές), θα μπουν στο μικροσκόπιο της ΓΓΔΕ, η οποία θα έχει, πλέον, τη δυνατότητα να τους αναστείλει τον ΑΦΜ, αν υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. 


Ως στοιχεία τέτοια νοούνται: η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε
η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό
η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων
η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά Φ.Π.Α.
η διαπίστωση ότι ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη χώρα μας, έχει καταστεί μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από τα κοινοτικά Δίκτυα Ανταλλαγής Δεδομένων
η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της OLAF, της ειδικής Ομάδας για την αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος του κοινοτικού χρήματος, από το 2007 ως το 2014 έγιναν 23 συστάσεις στην Ελλάδα για τέτοιου είδους υποθέσεις. Από αυτές, οι 11 έφτασαν ως τώρα στις δικαστικές αίθουσες και είναι ενδεικτικό ότι και στις 11 υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε βάρος των εμπλεκόμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: